Prawo cywilne w tym prawo umów, spadkowe i rodzinne.

Istotnym elementem w definiowaniu profilu działalności Kancelarii Adwokackiej Andrzej Drania są sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego.

Zatrudnieni w Kancelarii prawnicy podejmują się prowadzenia na rzecz swoich Klientów wszelkich spraw dotyczących zaistniałych pomiędzy stronami stosunków zobowiązaniowych, rzeczowych, wynikających ze stosunków rodzinnych oraz dotyczących postępowania spadkowego.

Pracownicy Kancelarii negocjują w imieniu swoich Klientów umowy oraz badają ich postanowienia pod kątem zgodności z przepisami prawa. Na zamówienie sporządzają opinie prawne, a w sytuacjach i w zakresie wyznaczonym potrzebami konkretnego postępowania prowadzą również rokowania i mediacje. W każdym przypadku, o ile okaże się to konieczne, wykonywana obsługa prawna obejmuje również zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i polubownymi (tak polskimi, jak i międzynarodowymi).

W ramach świadczonych usług, Kancelaria służy Klientom profesjonalnym doradztwem w zakresie jak najkorzystniejszego rozstrzygnięcia kwestii związanych z prawem własności, prawem użytkowania wieczystego oraz pozostałych ograniczonych praw rzeczowych. W szczególności świadczona pomoc uwzględnia doradztwo w zakresie przenoszenia i nabywania tych praw z uwzględnieniem problematyki prawnopodatkowej.

Z uwagi na bardzo delikatny charakter postępowań z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego są one w Kancelarii Adwokackiej Andrzeja Drani traktowane w sposób szczególny. W żaden sposób nie zmienia to jednak profesjonalnego podejścia zatrudnionych w Kancelarii osób do tych spraw. W ramach tych postępowań, Kancelaria podejmuje czynności mające na celu stwierdzenie nabycia spadku, podziale majątku spadkowego, rozstrzygniecie kwestii odpowiedzialności za długi spadkowe oraz wszelkie pozostałe czynności, mogące mieć wpływ na wynik danego postępowania, a które wynikły w jego toku.

Wśród spraw z zakresu prawa rodzinnego, dominują sprawy rozwodowe, prowadzone z sukcesami równie dużymi, co wyczuciem. Obok rozwodów, Kancelaria prowadzi postępowania o alimenty, podział majątku, przyznanie prawa do opieki nad dziećmi oraz pozostałe wynikające z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.