Prawo obrotu i gospodarowania nieruchomościami. Odzyskiwanie nieruchomości utraconych lub niesłusznie wywłaszczonych.

Wybuch II Wojny Światowej spowodował, iż wielu właścicieli nieruchomości położonych na terenie kraju – mieszkań, lokali, budynków czy gruntów – z przyczyn całkowicie od siebie niezależnych utraciło ich posiadanie. Częstokroć, w wyniku utraty kontaktu z rodziną, przepadkowi uległy dokumenty potwierdzające ich prawo do określonych nieruchomości, a niekiedy również i wiedza o samych nieruchomościach.

Okres powojenny nie sprzyjał rewindykacji utraconych dóbr oraz powództwom o ustalanie przysługującego uprawnionym prawa własności. Bezpośrednim beneficjentem tej sytuacji stał się Skarb Państwa, który na mocy dekretów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o majątkach opuszczonych i poniemieckich oraz o reformie rolnej, jak również ustawy o nacjonalizacji przemysłu przejął na własność liczne nieruchomości, tak gruntowe jak i lokalowe.

Ówcześni właściciele nie są jednak pozbawieni możliwości odzyskania przysługujących im praw. Kancelaria Adwokacka Andrzej Drania we współpracy ze specjalistą z zakresu rewindykacji utraconego prawa własności – radcą prawnym Leszkiem Pachulskim – specjalizuje się w przywracaniu tym osobom należnych im praw.

Kancelaria z sukcesem prowadziła wiele postępowań, które zakończyły sie zwrotem niesłusznie znacjonalizowanych majątków bądź wypłatą odszkodowań na rzecz uprawnionych.

W dotychczasowej praktyce Kancelaria świadczyła również na rzecz swoich Klientów szereg usług z zakresu gospodarowania, podziału, scalania, pierwokupu, a przede wszystkim wywłaszczania nieruchomości.