Prawo pracy.

W sprawach dotyczących prawa pracy, Kancelaria świadczy usługi zarówno na rzecz pracodawców jak i pracowników.

Kancelaria Adwokacka Andrzej Drania wyspecjalizowała się w świadczonych na rzecz pracodawców usługach w zakresie szeroko pojętego doradztwa kadrowego ze szczególnym uwzględnieniem przygotowywania układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy i wynagradzania oraz innych aktów kreujących i wpływających na stosunek pracy.

Szerokie doświadczenie Kancelarii zdobyte poprzez wieloletnią działalność na tym polu, pozwala jej z powodzeniem pełnić rolę mediatora w negocjacjach prowadzonych na tle wszelkich sporów wynikłych pomiędzy pracodawcą a funkcjonującymi w zakładzie pracy organizacjami związkowymi oraz indywidualnymi pracownikami.

Usługi świadczone na rzecz pracowników obejmują szerokie spektrum podejmowanych wobec pracodawcy działań ukierunkowanych na polubowne rozstrzygniecie kwestii wynikłych ze stosunku pracy jak również reprezentacje pracownika w sądzie pracy, jak i poza nim. W indywidualnych sprawach pracowniczych Kancelaria prowadzi sprawy mające za przedmiot realizację roszczeń pracowników o przywrócenie do pracy, bądź o zasądzenie odszkodowania za niesłuszne jej pozbawienie.

Kancelaria Adwokacka Andrzej Drania odniosła również wiele sukcesów w postępowaniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań mających za przedmiot wypłatę odszkodowań za chorobę zawodową lub doznany w związku z wykonywana pracą wypadek.